درباره ما

 مجموعه پاكت آسمان با مشاهده نياز بازار به ايجاد تحول تصميم به توسعه و رشد در شاخه هاي مختلف صحافي پاكت گرفته و در اين راستا با تکنولوی جدید و الگوبرداري از آنها در نحوه ساخت پاكت و سرويس دهي به مشتريان را نموده است . همچنين اين مجموعه با ايجاد استانداردهاي آزمايشي جهت طراحي پاكت كه با استقبال طراحان و چاپخانه داران نيز مواجه شده زمينه را براي يكپارچه سازي ابعاد پاكت در داخل كشور فراهم آورده است . مزيت اصلي اين استانداردها كه با رعايت نكات آنها حاصل مي شود طراحي اصولي پاكت است كه موجب افزايش سرعت ساخت و افزايش كيفيت مي شود و همچنين به كاهش هزينه هانیزكمك مي كند .